...:::... Tarımda Perlit ...:::...

 

 

200 dm3 lük Etiper Genleştirilmiş Süper İri Perlit Torbası ( Tarımda Kullanılan Cinsi )

 
ETİPER'İN ÖZELLİKLERİ
 • ETİPER % 90'ı n üzerindeki toplam gözenekliliği ve %60 dolayındaki havalanma gözenekliliği ile toprağın havalanmasını sağlar, drenajını düzenler.
 • ETİPER infiltrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır.
 • İnorgonik olmasından dolayı yabancı ot tohumu ve hastalık taşımaz.
 • Çözünebilir iyonların yok denecek kadar az olması nedeniyle tuzluluk ve alkalilik yönünden herhangi bir sorun yaratmaz.
 • Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tanponluğu ile ortam pH'ını kolayca düzenler.
 • Isı İletkenliği düşük olduğundan, bitkinin günlük sıcaklık değişimlerinden zarar görmesini en aza indirger.
 • Sterilizasyondan sonra yapısının bozulmaması, üst üste 6 yıl kullanım şansı getirir. ETİPER sıralanan bu özellikleri ile seralarda toprak düzenleyici olarak, fide harçlarında katkı maddesi olarakve topraksız tarımda yetiştirme ortamı olarak başarı İle kullanılır.
1. ÇİMLENDİRME VE FİDE YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK ETİPER

    ETİPER sebze ve çiçek tohumlarının çimlendirilmesi için çok elverişli bir ortamdır. Bu amaçla hazırlanan saksı veya kasalara nemlendirilmiş ETİPER doldurulur. Daha sonra iyice ıslatılır. Bu ortama tohumlar alışıla gelenden biraz daha derine ekilir. Tohum ekim yerlerinde fideler kotiledon yaprakları tam açılıp yere paralel bir görünüm alıncaya kadar tutulur. Bu dönemde tohum kendi bünyesindeki besini kullandığından dışarıdan bir besin maddesi ilavesine gerek yoktur. Fideler bu görünümünde iken şaşırtılmasına özen gösterilir. Zira bu dönemden sonra kazık olan kökte saçaklanmalar başlar. Şaşırtmada gecikme sokum sırasında kök kaybına neden olur. Sökülen fideler genellikle plastik torbalara şaşırtılır. Plastik torbalar 1:1 oranında Perlit-Torf karışımından hazırlanan bir harçla doldurulabildiği gibi, yalnızca Etiper İle de doldurulabilir. Perlit-Torf karışımının 1 m3'üne, torbalara konulmadan önce 600 gr. P2 O5, 400 gr. K2O, 300 gr. N, 100 gr. Mg ilave edilir. Saf perlitli torbalardaki fidelerin ise, besin eriyiği ile sulanması koşulu vardır. Bu uygulama genellikle sera üretimine yönelik fide yetiştirmek için önerilmektedir.ETİPER' in çimenlendirme ortamı olarak en büyük üstünlüğü fidelerin şaşırtma sırasında hiç zedelenmeden çıkartılması ile kök kayıbının olmamasından kaynaklanır Steril olması ve özelliğini koruması ile yıllarca kullanımı mümkündür.Çimenlendirme ortamı olarak kullanılan ETİPER'in Süper iri olması gerekmektedir.

 
2. KÖKLENDİRME ORTAMI OLARAK ETİPER
ETİPER gerek tek başına gerek ise diğer harç materyalleri ile.karıştırılarak çiçek, sebze ve meyve çeliklerinin köklendirilmesinde başarıyla kullanılır.
 • Katlamanın yapıldığı kasalar yanlızca perlit ile doldurulmuş ise Öncelikle perlitin nemlendirilmesi ve sür­günlerin nemli perlite sokulmaları, sürekli olarak da perlitin nemli tutulması bu amaç İçin yeterlidir.

 • Köklendirme ortamı olarak ETİPER, bir organik madde ile 1:1'den 9:1'e değin oranlarda karıştırabilir.

 • Ortamda toprağın da bulunması isteniyor İse 5 ölçek perlit, 1 ölçek organik materyal ve bir ölçek de sterilize edilmiş orta bünyeli toprak karışımı tavsiye edilir.

 • Katlama ortamının sürekli ve düzenli sulanması, ortamın sıcak ve nemli olması büyük önem taşır.

 • Köklendirme ortamı olarak kullanılacak perlitin iri taneli olması ile daha sağlıklı kök elde edilir.

 • ETİPER ile harika bir köklendirme ortamı elde edilmesinin yanı sıra, domates ve hıyar sürgünlerin den elde edilen fideler ile üretim yapılmasıyla çok pahalı olan sebze tohumlarını almaktan bir dönem için de olsa kaçınılarak büyük karlılık sağlamak mümkündür.

 

3.YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK ETİPER
ETİPER'in gerek topraklı gerekse topraksız kültürde pek çok yararlarını görmek mümkündür.
 
TOPRAKLI KÜLTÜRDE ETİPER

Topraklı kültürde ETİPER toprağın gereksinimine göre toprak düzenleyici olarak veya su kayıplarını azaltıcı olarak kullanılır. İyi bir toprak düzenleyicide; yarayışlı su kapasitesi yüksek, baz değişimi ve ısı kapasitesi fazla, tuz miktarı ve ısı geçirgenliği düşük olma koşulları aranır. Bunların tümü perlitte bulunan özeliklerdir.

 • ETIPER, ağır ve yapışkan topraklara karıştırıldığında drenaj ve havalanma özelliklerinden dolayı kaymak tabakası oluşmasını, çatlama, göllenme, şişme ve büzülmeyi engeller.

 • Toprak düzenleyici olarak SERALARDA kullanılan Perlit toprağa kaba bir yapı kazandırdığı gibi toprağın su tutma gücünü ve besin maddelerinin yarayışlılığını da arttırmaktadır.

 • ETİPER ile sera toprakları için kimyasal özelliklerin­den daha önemli olan fiziksel özelliklerinin İstendiği yönde değişimi mümkündür. Alttan sulama ve damla sulama yapılan seralarda yastıkların üzerine 4-5 cm. kalınlıkta iri taneli ETİPER serildiğinde su kullanımı yarı yarıya azal­tılabilir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapılan bir araştırmada, sera toprağının üst kısmı 1:4 oranında iri ETİPER ile karıştırılmıştır. Burada yetiştirilen domateslere 02.11.1971 -26.05.1972 tarihleri arasında 6 defa karık su­laması yapıldığı halde normal sera toprağı n da kiler 21 defa sulanmıştır. Görülüyor ki ETİPER su kaybı ve iş gücü olarak büyük bir tasarrufa neden olmaktadır.

TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE ETIPER

    Giderek yorulan sera topraklarında karşılaşılan sorunları gidermek için son yıllarda topraksız tarım uygulamaları başlamıştır. Pek çok dış ülkede %95'lere varan oranlarda topraksız tarım uygulamaları görülmektedir. Bu uygulamalarda ETİPER tek başına kullanılabildiği gibi torf, kum, ağaç, kabuğu gibi diğer harçlar ile de karıştırılabilmektedir.

 

 • Topraksız kültürde ETİPER veya perlitli harç. sera toprağı üzerine serilen siyah bir plastik örtü üzerine 10-15 cm kalınlıkta yayılmakta ve fideler belli aralıklar ile bu yayılan tabaka üzerine dikilmektedir. Dikimi yapılan bitkilerin su ve besin maddesi gereksinimleri besin eriyikleri ile yapılan sulamalar ile karşılanmaktadır.

 • Diğer bir uygulama bitkileri; ETİPER yada bir başka ETİPER'li karışımla doldurulmuş 5-10 litre hacimli torbalarda yetiştirmektir. Bu yetiştirme şeklide çok kolaydır. Zira üretim; bu torbaları yine toprak üzerine yayılmış siyah plastik örtüler üzerine belli aralıklarla sıralamak ve bitkilerin besin eriyikleriyle su ve besin madde gereksinimlerini karşılamaktan ibarettir.

 

Topraksız kültürün üstünlüklerini şöyle sıralayabiliriz:
 • Besin maddelerinin ve suyun dozu daha iyi ayarlanabilmektedir.

 • Topraklı tarımda önemli olan ekim nöbeti önemsiz hale gelir.

 • Toprak kökenli hastalık ve zararlılar ile yabancı otlardan kaynaklanan sorunlar büyük ölçüde azaltılabilir.

 • Sızma ve buharlaşma kayıpları azaltılabildiği için sudan büyük ölçüde ekonomi sağlanır.Toprak devre dışı kaldığı için, seralarda büyük İşgücü ve harcama gerektiren toprak işleme, yıkama, dezenfekte etme ve gübreleme işlemlerine gerek kalmaz.

 • Tarım alanları, toprağa gerek kalmadığı için. daha yaygınlaştırılabilir.

 

 
ÇİM SAHALARDA VE TOPRAK SAHALARDA ETİPER
 • Etiper ile çimlerin ömrü uzadığı gibi, balçıklarıma ve göllenme sorunlarının önüne de geçilebilir.

 • Etiper ile çimin yaprak alanı genişlemekte, yaprak ve kök sayısı artmaktadır. Çiğnenen toprak lardaki sıkışma yarı yarıya azaltılmaktadır.

 • Çiğnenen ve çiğnenmeyen çimlerde ETİPER uygulaması aynıdır: 2,5 cm kalınlığındaki toprağa, 2,5 cm kalınlıkta ETİPER karıştırılarak 5 cm kalınlığında karışım elde edilir. ETİPER uygulama dan önce ıslatılmalıdır. Karıştırma işleminden sonra çim tohumu ekilir. Üzerine 4-5 kg/m2 yanmış çiftlik gübresi ile olanak varsa 100 gr/m2 toz kireçtaşı serilir. Eğer çiftlik gübresi yerine ticari gübre kullanılacak ise 50 gr/m2 % 26'lık amonyum nitrat, 65 gr/m2 %18'lik süper fosfat ve 15 gr/m2 potasyum sülfat karışımı, belirli aralıklar ile uygulanır. Sulama rejiminde bir değişiklik yapılmaz.

 • Çim sahalarda standart veya süper iri ETİPER kullanılmalıdır.

 • ETİPER homojen bir şekilde toprağa karıştırılmalı,ilk biçim öncesinde merdane çekilmeli ve kesim makas ile yapılmalıdır. TOPRAK SAHALARDA uygulama ise toprağa esnek­lik sağlaması ve yumuşak bir zemin elde edilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Toprak sahada üst zemi­nin altına uygulanan ETİPER ile amaca ulaşılmak-tadır. Saha tanziminde tüm sahanın %30'unu ETİPER oluşturmaktadır.

 

ÜRETİM SONRASINDA ETİPER

ETİPER eşsiz yalıtım özelliğinden dolayı depolama ve saklama binalarının izolasyonunda; hafifliğinden ve yine yalıtım özelliğinden dolayı taşımada, soğanların paketlenmesinde ve çok yıllık süs bitkileri saklamasında başarı ile kullanılır. Örnek olarak mantar yetiştirme tesislerinin ısı izolasyonunu sağlamak amacıyla dış ve ara bölme duvarlarının yalıtımında; ısıtma ve soğutma borularının izolasyonunda; kullanımı önerilebilir.

 

...:::... Perlit  Nerelerde Kullanılır ?...:::...

Perlit Nedir ?

Neden kullanılmalı ?
Çatılarda
Duvarlarda
Tarımda
Süzmede
Sanayide

 

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007