...:::... Poliüretan Köpük Tarihi ...:::...Poliüretan, kauçuk yerine kullanılmak üzere yeni bir ürün bulma çalışmaları yapan ünlü bilim adamı Prof. Otto Bayer tarafından 2. Dünya Savaşının ilk yıllarında üretildi.
Laboratuar çalışmalarının hemen ardından savaş boyunca birçok uygulama alanında kullanılmaya başlandı. 1950'lerde esnek sünger endüstrisinde, sonraki yıllarda ucuz maliyetli poliol'lerin bulunması ile birlikte otomotiv endüstrisinde büyük çapta tüketim alanı buldu. O yıllardan bu yana bilim adamlarınca sürekli geliştirilen poliüretan formülasyonları sayesinde artık günlük yaşantımızın her evresinde poliüretan içeren bir ürün yer almaktadır. Poliüretan tüketimi dünyada her yıl yaklaşık % 5 civarında artmaktadır. Bu oran gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de % 7-8'e ulaşmaktadır.
Enerjinin maliyetinin artış gösterdiği her geçen gün,poliüretan gibi mükemmel bir yalıtım malzemesinin değerini yükseltmekte ve kullanım alanlarını çoğaltmaktadır.
1937
Prof. Otto Bayer poliüretan kimyasallarını keşfederek batı Avrupa'da Sanayi devrimi aşamasında çığır açan buluşuna imzasını attı.

1940
Sert köpük, ilk kez uçak endüstrisinde ve uzay teknolojilerinde kullanılmaya başlanarak ısı yalıtımında çığır açan sürecine adımlarına başladı.

1941
Metal, cam ve kauçuk malzemelerini birbirine bağlayıcı malzeme olarak endüstri sektöründe ve yan sanayide önemli kimyasal olmayı başardı.

1948
İlk kez yalıtım malzemesi olarak bira fıçılarında uygulamaları başladı.

1953
Yaşam gereksinimlerinde Sünger Sanayinde kullanılmaya başlanmasıyla hızlı tüketim oluştu.

1960
Yapı sektörüne girmesiyle sandviç panel ve püskürtme sistemleri geliştirilerek ilk adımlarını attı.


1966
Ayakkabı endüstrisi poliüretan kullanmaya başladı

1969
Otomobilin bir çok parçalarında poliüretan kullanımı süreci başladı.

1979
Binalarda büyük çapta poliüretan sistemleri ile yalıtım yapılmaya başlandı.

Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 45 yıldan beri bilinen ve kullanılan Sprey Poliüretan Köpük uygulaması ülkemizde de yavaş yavaş tanınmaya başlanmış
Yalıtım sektöründe daha dayanıklı, uzun ömürlü, daha çok enerji tasarrufu sağlayan ve az bakım gerektiren malzemelere olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda kullanımı gün geçtikçe artan ve her türlü binanın yalıtılmasında kullanılabilen poliüretan türlerinden biri de Sprey Poliüretan Köpük’lerdir.

TEKNiK BiLGiLER

Poliüretan iki ana kimyasal,izosiyanat ve hidroksil grubu içeren poliol karışımlarının reaksiyonu sonucunda oluşan plastiğin bir alt grubudur.
Kimyasal olarak molekül yapısında NCO grubuna sahip izosiyanatlar ile OH grubuna sahip Poliollerin tekrarlar şeklinde devam eden polimer yapısı poliüretanı oluşturur. Farklı molekül yapısındaki poliol ve izosiyanatların kullanılması değişik yapıdaki polimer strüktürlerine neden olmuştur. Bu özelliğinden dolayı Poliüretan yaşantımızın her alanına girmeyi başarmıştır.

Izosiyanat yapısındaki NCO bileşeni ile Poliol yapısındaki OH bileşeni arasındaki reaksiyonların 1850 li yıllara dayandığı bilinmektedir.
Yeni bir kimyasal olarak keşfedilmesi ise 1937 yılında, kauçuk yerine kullanılmak üzere malzeme arayışında olan ve bilimsel araştırmalar yapan Prof. Otto Bayer tarafından gerçekleştirilmiştir. Poliüretan, ilk uygulama alanını Esnek Sünger endüstrisinde bulmuş, bu sektörü otomotiv ve sert poliüretan köpük uygulamaları takip etmiştir. Poliol ve izosiyanatların farklı formulasyonlarda bir araya getirilmesi,uygulamadaki kolaylığı, poliüretanın çeşitliliğine neden olmuş ve hayatımızın her alanına girmesi hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Poliüretan tüketimi özellikle Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde hızlı bir şekilde yayılmış,poliüretanın ısı-su-ses yalıtımındaki üstünlüğü kabul edilmiştir.Poliüretanın dünyadaki tüketimi her yıl %5-6 oranında artmaktadır. Türkiyede bu oran %7-8 seviyesindedir ve gittikçe artan bir ivmeye sahiptir.

Özellikle Soğuk havanın kendini hissettirdiği kış aylarında ısınma amaçlı fazla miktarlarda enerji tüketilmekte bunun sonucunda da yüksek fatura giderleri ile karşı karşıya kalmaktayız.Son 2-3 yılda yalıtım talebinin artması insanların bu konuda hızlı bir şekilde bilinçlendiklerini ortaya koymaktadır.

Yalıtım ile yaşantınızı daha konforlu hale getirebilir, geleceğe yatırım yapabilirisiniz.

ISI-SU-SES yalıtımında sizlere bu konuda en yakın dost tartışılmaz Sprey Poliüretan Köpüktür.

Lütfen binanızı yalıtım yaptırmadan önce bir kere daha düşünün! Sprey poliüretan köpüğün üstünlüklerini ve avantajlarını sizlerle paylaşalım.

Poliüretan Köpük Kimyası

Poliüretan,hidroksil (OH) grubu taşıyan Poliol ile NCO grubu taşıyan Izosiyanatın polimerizasyonu sonucunda oluşan ekzotermik (Isı açığa çıkan) bir reaksiyondur.
Poliol (bileşen I) ve izosiyanat (bileşen II) sıvı fazda bulunan kimyasallardır.Bileşen I içerisine belli oranlarda ilave edilen katalizör,şişirici gaz ve diğer katkı kimyasallarının eklenmesi ile formülize edilmektedir.
Karışım haline getirilen bileşen I in ,bileşen II ile gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonun sonucunda sıvı fazda bulunan yapılar,şişirici gazın etkisiyle genleşerek katı hale geçer ve köpük halini alır.

POLİOL SİSTEM +IZOSİYANAT ═ > REAKSİYON ═ >POLİÜRETAN KÖPÜK +ISI+GAZ

*Poliol Sistem:
Poliol sistemler,poliol ve poliüretan köpüğün oluşumuna yardımcı olan kimyasalların belli oranlarda karıştırılması ile formülize edilir.

Bunlar;
• Katalizörler
• Yüzey aktifleştiriciler-Silikonlar,
• Yanma geciktiriciler
• Şişirici Gazlar-Köpürtme Ajanları

• Polioller
Polioller yapısında OH (hidroksil) grubu ihtiva eden kimyasallardır. Polieter ve poliester olmak üzere iki çeşittir.
Molekül ağırlığı ve hidroksil fonksiyonalitesine göre çeşitlilik gösteren Polieter polioller,poliester poliollere göre daha fazla kullanım alanına sahiptir.
Günümüzde tercih edilen polieter polioller in kullanımı %80 oranındadır.

• Katalizörler
Katalizörler,poliol ve izosiyanatlar arasında gerçekleşen polimerizasyon reaksiyonunun hızını ayarlamada etkilidirler.
Poliol sistemlere eklenerek kullanılabileceği gibi,uygulayıcının proses yapısına bağlı olarak ayrı bir bileşen olarak da kullanılır.
Poliüretan köpüğün oluşumuna yardımcı olan katalizörler,köpüğün homojen bir şekilde şişmesinde ve jelleşmesinde etkilidir.
Genellikle üçüncül amin bazlı katalizörler kullanılmaktadır.

• Yüzey Aktifleştiriciler-Silikonlar
Poliol sistemler içerisine belli oranlarda ilave edilerek kullanılırlar.
Poliüretan köpüklerde hücre yapısı oldukça önem teşkil eder.
Bu nedenle silikonlar; Hücre yapısını düzenlemek,homojen bir hücre yapısı oluşturmak, Sert poliüretan köpük uygulamalarında, Poliol sistem ve izosiyanat ın karıştırılması sonrasında, hammaddelerin yüzey gerilimini düşürerek köpükte yükselme sonlana kadar oluşan hücre yapısını stabilizite etmek,
Özellikle izolasyonda önemli bir fiziksel özellik olan kapalı hücre oranının kontrolünü sağlayan önemli bir katkı malzemesidir.

• Yanma Geciktiriciler
Yanma önleyici ve geciktirici katkı malzemeleri,Poliol sistem içerisine belli oranlarda ilave edilir ve hücre yapısının homojenliğinin sağlanmasında etkilidirler.
Yanma geciktirici kimyasallar yapısında fosfor,halojen ve nitrojen içerirler Poliüretan köpüğün kullanıldığı sektörlere bağlı olarak yanma derecesi B1,B2 ve B3 olarak sınıflandırılır.
B3=Yanar
B2=Yanma önleyici ve geciktirici kimyasallar
B1=Yanmaz

• Şişirici Gazlar-Köpürtme Ajanları
Şişirici gazlar poliol sistemlere belli formulasyonlarda ilave edildiği gibi,müşterinin prosesine göre uygulama sırasında da ilave edilebilir.
Şişirici gazlar düşük kaynama noktasına sahip,köpüğün kabarmasını sağlayan önemli bir bileşendir. Sahip oldukları düşük izolasyon değerleri poliüretan köpüğün ısı yalıtımında kullanılmasını sağlamaktadır.
Şişirici gazların izosiyanatla katılma reaksiyonu sonucunda CO2 gazı oluşur.Oluşan gaz poliüretan köpüğün kabarmasına neden olur. Şişirici gaz miktarı arttıkça genleşme artar ve köpüğün yoğunluğu düşer.
Su da köpüğün kabarmasında önemli bir bileşendir.Poliol yapısında bulunan su,izosiyanatla reaksiyona girerek CO2 gazı oluşur ve köpüğün kabarmasını sağlar.
Poliüretan sektöründe kullanılan şişirici gazlar,HCFC-141 B,n-Pentan,siklopentan,CO2,HFC 245-fa,HFC-134a..


*Izosiyanatlar
Poliüretanın oluşumunda en önemli 2..bileşendir.
Poliol sistemlerle ile Polimerizasyon reaksiyonunun gerçekleşebilmesi için izosiyanattaki reaktif NCO grubuna ihtiyaç vardır.
NCO yapısının yüzde değeri baz alınarak izosiyanatlar sınıflandırılır.

Poliüretan sektöründe kullanılan aromatik yapıdaki izosiyanatlar;

• Difenilmetandiizosiyanat-MDI
NCO % si 30-32 olan izosiyanatlar sert poliüretan köpük uygulamalarında tercih edilir.

• Toluendiizosiyanat-TDI
NCO % si 48 olan izosiyanatlar esnek poliüretan köpük uygulamalarında kullanılır.

POLİÜRETAN KÖPÜK REAKSİYON ZAMANLARI

Sıvı fazda bulunan bileşenlerin polimerizasyon reaksiyonu ile poliüretan köpüğü oluşturana kadar geçen süre 3 aşamada incelenir.

1. Kremleşme Zamanı
Poliol sistem ile izosiyanatın karıştırılmasından köpüğün şişmeye başladığı ana kadar geçen süre kremleşme zamanıdır.

2. İplikleşme Zamanı ve Yükselme
Kremleşme zamanının sona ermesi ile,köpük yükselmeye başlar.Köpüğe temas edildiğinde yapı ipliksi bir görünüm alır. Kremleşme zamanının sona erdiği, köpüğün yükselmeye başladığı süre ile yükselmenin sona erdiği sure iplikleşme zamanıdır.

3. Dokunma Zamanı
İplikleşme sonrası köpük oluşmuştur.Fakat köpüğe dokunulduğunda ele yapışır.Bir sure sonra dokunma eylemi tekrarlandığında ele yapışmaz.Karışımın başladığı andan,köpüğe dokunulduğunda yapışmadığı sürece kadar geçen zaman dokunmadır.
Poliüretanlar kullanım alanlarına gore sıvı formdaki hacimlerinin 100 katı kadar genleşebilme özelliğine sahiptirler.
Bu nedenle poliüretan çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Poliol ve izosiyanatlardaki çeşitlilik farklı poliüretan uygulamalarına neden olmaktadır.

POLİÜRETAN KÖPÜK UYGULAMALARI

Poliüretan uygulamalarını 3 ana başlık altında toplamak mümkündür.

Esnek köpükler:

-Terlik
-Yatak,Kanepe

Integral Köpükler:

-Otomotiv
-Kolçak,Direksiyon
-Filtre
-Ofis Mobilyaları

Sert (Rijit) Köpükler

-Çatı-Cephe Panelleri
-Soğuk Oda Panelleri
-Buzdolapları, soğutucular
-Boru Tank İzolasyonları
-Sprey Poliüretan Köpük
-Frigofirik Kasa
-Modüler Kabin
-Güneş enerji Panelleri
-Tahta Taklidi

 

...:::... Sprey Poliüretan Köpük ...:::...

Neden kullanılmalı?
Uygulama Alanları
Nasıl Uygulanır
Uygulama Prensiplerimiz

Hizmet Verdiğimiz İller

Poliüretan Tarihçesi

e-Katalog

Uygulama Videoları
 

   Ana Sayfa :: Hakkımızda :: Ürünler :: Sprey Köpük :: Perlit :: Dow :: İrtibat :: Türkçe :: English

Bulakdizayn ©2013